The Cretaceous Period

Period Epoch Age Time
Span
(Million years)
Duration
(Million years)

Cretaceous

Senonian Maastrichtian     65-   73  8
Campanian     73-   83  10
Santonian    83-   87.5  4.5
Coniacian    87.5-   88.5  1
Turonian    88.5-   91  2.5
Cenomanian    91-   97.5  6.5
Albian    97.5-   113  15.5
Aptian    113-   119  6
Barremian    119-   125  6
Neocomian
Hauterivian    125-   131  6
Valanginian    131-   138  7
Berriasian    138-   144  6

RETURN to main page

RETURN to Geological Timescale